Commander: Sam Lovdahl
Phone: (262) 989-9119
E-Mail: sc.lovdahl10@gmail.com